Thalie


Persistentní svět hry Neverwinter Nights
It is currently 05:58 16. Aug 2022

All times are UTC + 1 hour [ DST ]

Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Jak funguje Karathské království?
PostPosted: 22:09 09. Oct 2013 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 372
Jak funguje Karathské království?

V těchto článcích se vám pokusíme stručně vysvětlit základní fungování jádra herního světa povrchu, Karathského království. Nenajdete zde všechny informace, které máte jako hráči k dispozici. Jedná se pouze o jakýsi souhrn toho nejdůležitějšího z reálií, který obsahuje podrobnější vysvětlení tam, kde se reálie mohou často dotýkat vašich postav a jejich životů. V následujících odstavcích také najdete odkazy na jednotlivé části reálií, kterých se dané téma týká.

Impulz k napsání tohoto textu pochází přímo od vás, hráčů. Mnozí z vás pátrali reáliemi a snažili se nalézt odpovědi na své otázky, ale často nebylo jednoduché se k nim prokutat. Snad ani ne proto, že by byly tak schované, jako spíš z potřeby znát souvislosti a chápat nastavení království, které je z části ukotvené i ve velmi obsažné dějinné části reálií. Proto jsme se rozhodli vysvětlit ty nejčastější dotazy zde, abyste si odpovědi mohli přečíst všichni. Doufáme, že vám pomohou lépe zařadit postavu do světa a dosáhnout s ní postavení, po kterém sní ona i vy.

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Jak funguje Karathské království?
PostPosted: 22:10 09. Oct 2013 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 372
Důležité postavy a instituce království, jejich postavení a pravomoce

V tomto oddíle se vám pokusíme co nejlépe přiblížit rozdělení moci v Karathském království tak, jak je navenek viditelné pro znalé, bystré a inteligentní postavy, které by společnost jako takovou měly chápat a neměl by být pro ně problém do ní zapadnout. Je samozřejmé, že pokud hrajete cizince, hloupého půlorčího barbara nebo zadumaného druida, který má zájem jen o "svůj" lesík, tak by vaše postava toto povědomí a znalosti mít neměla. Rozhodně ale nebude na škodu, když je budete mít alespoň jako hráči. I vy máte pořád co objevovat, protože za všeobecně známými věcmi je i spousta skrytých neobjevených záhad, ale tímto základem si získáte aspoň rámcový přehled a budete mít z čeho vycházet.

Osobnosti a mocné gildy jsou zařazeny do skupin podle své moci a důležitosti tak, jak jsou vnímány znalými postavami. U každé pak následuje popis pravomocí a toho, jak je postava či organizace veřejností přijímána. Skutečná moc a vliv jednotlivých entit se může od tohoto nástinu samozřejmě lišit, ale zpravidla ne o mnoho.

1) Nejmocnější z mocných

Král Doriel I. Karathský
 • svrchovaný pán a ochránce království, nálezce Dei-Anangova posvátného kalichu, přísahající rytíř Církve vznešeného Světla a princ Alwarielský
 • pravomoce:
  • má zákonnou možnost podpořit či zamítnout jakékoli rozhodnutí rady či nižších správních celků
  • vydává zemské zákony a nařízení
  • výslovné neuposlechnutí jeho příkazu je považováno za zradu a je trestáno odpovídajícím způsobem
  • je hlavním správcem města Karathy, tento status je ale fakticky převeden na nejvyššího purkrabího
 • hlavní sídlo:
  • Královský palác v Horním městě Karathském
 • vnímání veřejnosti:
  • král je většinou prostého obyvatelstva Karathy svorně přijímán za svrchovaného pána a vládce, pouze někteří těžko snášejí to, že je elf
  • díky své pověsti objevitele Grálu Dei-Anangova jej mnozí věřící kultu Světla obdivují jako vyvoleného
  • ve vrstvách měšťanstva a nižší šlechty již není jeho pozice tak jednoduchá, má své obdivovatele i odpůrce
  • na venkově je situace dosti rozdílná v závislosti na konkrétní osadě, všude ale krále alespoň respektují

Lord Julius I. Taberna
 • lord královský kancléř, dědičný nejvyšší purkrabí a místodržící města Karathy, hrabě Karathský, hlava starobylého rodu Tabernů z Targothu
 • pravomoce:
  • nejdůležitější člen královské rady - v nepřítomnosti krále má výsadní právo navrhovat vyhlášky a nařízení s okamžitými účinky na království, ty musejí být schváleny přísežnými (ostatní radní), poté nabývají platnosti
  • zastává pozici nejvyššího královského rádce
  • je hlavním představitelem rady královského města Karathy a v nepřítomnosti jeho veličenstva jí předsedá
  • je strážcem královské pečeti a spravuje také královské listiny
 • hlavní sídlo:
  • sídlo Tabernů v Horním městě karathském; pevnost Maulle u Drahonic
 • vnímání veřejnosti:
  • Taberna je považován za nejbohatšího člověka v království a pod jeho vlastnictví spadá velká část domů v Karathě, kupeckých lodí, polností a vlastní i některá menší venkovská sídla, z nichž největší je pevnost Mauelle (bývalé sídlo pánů z Drahonic a poté Canisů) s vesnicí Drahonice
  • všeobecně se ví, že vztahy mezi kancléřem Tabernou a králem Dorielem nejsou z nejlepších, ale prozatím dochází téměř výlučně jen k nekrvavým rozepřím mezi jejich stoupenci
  • krátce po smrti bývalého lorda kancléře Ambita, protektora království a nástupu Doriela na trůn, opoustil Taberna město a nyní sídlí v pevnosti Maulle na východě
  • mocensky je Taberna většinou považován za druhou nejdůležitější postavu království, ale někteří ho dokonce staví na pozici první
  • přes jeho zjevně vysoký věk (většinou mu lidé hádají přes 60 let) ho ti, kteří jej měli možnost v poslední době spatřit, považují za fyzicky i psychicky zdatného rozhodného jedince

Církev vznešeného Světla
 • největší a nejmocnější samostatná organizace působící v Karathském království skládající se z těchto samosprávných uskupení: Rytíři Úsvitu, Svatá inkvizice a Milosrdní služebníci Juany
 • Církev Světla má samozřejmě i své souhrnné vedení, jehož hlavním představitelem je Svaté koncilium, kterému předsedá patriarcha
 • pravomoce:
  • Církev Světla nespadá plně pod královskou moc, ale jedná se fakticky o spojence Karathy
  • patriarcha zasedá v královské radě a podílí se tudíž na řízení království
  • naopak i Církev Světla je zavázána ke spolupráci s královstvím - zaprvé polohou svých sídel uvnitř Karathských hranic, zadruhé historickou svázaností s královstvím a listinami, které během věků vznikly
  • orgány církve mají (mimo jiné) pravomoc soudní, ale pouze v případech, kdy se nejedná o čistě světské záležitosti; v jejích kompetencích je soudit herezi a její náznaky na území celého království, ale rozsuzování světských problémů mohou provádět pouze na obyvatelstvu území přilehlých k jejich panstvím a na panstvích samotných; popřípadě mohou být k řešení světských záležitostí pověřeni
  • další pravomoce budou popsány u jednotlivých orgánů církve níže
 • hlavní sídlo:
  • katedrála Bílá dvojice a přilehlé budovy ve Středním městě karathském
 • vnímání veřejnosti:
  • valná většina obyvatelstva města Karathy uctívá Bílou dvojici jako hlavní božstvo a cítí tedy přirozenou pokoru a podřízenost i před činiteli Církve Světla
  • na venkově se Církev Světla dělí o vliv s přívrženci Thalovy levé cesty v přibližně rovném poměru, ostatní náboženství jsou ve městech i na vesnicích roztroušena mezi jednotlivými věřícími v menšině
  • mezi nejvýznačnější osobnosti církve patří kromě patriarchy také velmistr Rytířů Úsvitu, vrchní inkvizitor a abatyše Milosrdných služebníků Juaniných (i když ta se o vysokou politiku většinou nezajímá)
  • moc Církve Světla v království je skutečně veliká, nepřáteli a kacíři obávaná - takové ponětí má prakticky každý uvažující obyvatel království
  • jednotlivé složky církve (především Rytíři a Inkvizice) nejsou zdaleka ve všem v souladu a občas na povrch vyjdou informace o vzájemných neshodách v mocenských a názorových záležitostech

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

 Post subject: Re: Jak funguje Karathské království?
PostPosted: 22:11 09. Oct 2013 
Offline
Oficiální informace
User avatar
 WWW  Profile

Joined: 15:37 27. Nov 2007
Posts: 372
2) Další hybné síly království

Azurová věž
 • jediný samostatný legální magický spolek v království s mnoha různými zaměřeními a povoleními, která jsou výjimkou z běžných královských a církevních nařízení
 • Azurová věž je oficiálně vedena arcimágem, kterým je nyní Viserys Artidinis, půlelf s Targothskými i Alwarielskými kořeny
 • velmi významnou roli zastává i věhlasný Eruntáro Mël, který je hlavním představitelem dvorních mágů a současně jedním z rádců krále
 • pravomoce:
  • Azurová věž spadá pod královskou moc a pojí ji písemná dohoda s Církví světla, která přesně vytyčuje pravidla jejich vztahu
  • niterní struktura spolku je řízená samosprávně nejvyšší magickou radou, mezi jejíž členy patří arcimág a představitelé všech zastřešujících uskupení Azurové věže (viz níže)
  • na základě dohody je členům spolku povoleno uchovávání nekromantických artefaktů a svitků a jejich využívání pro výukové a výzkumné účely; jejich zneužití je přirozeně trestáno bolestivou smrtí
  • Azurová věž se dělí na několik samostatných frakcí: Strážci oblohy (hvězdopravci), dvorní mágové, váleční mágové, alchymisté a archeologové
  • mágové věže mají výsadní právo pro odkup a prodej magických potřeb a svitků, tvorů a dalších věcí spojených s magií
 • hlavní sídlo:
  • Azurová věž na ostrůvku nedaleko Karathy
 • vnímání veřejnosti:
  • jako všichni mágové má i spolek Azurových mágů rozporuplnou pověst, někteří lidé si jich váží, jiní se jich obávají a jsou v jednání s nimi obezřetní
  • mezi Azurovými mágy a Církví Světla panuje dlouhodobá nevraživost; někteří inkvizitoři a fanatičtí kněží by magický spolek nejraději zrušili, pořád je ale i mezi nimi dost těch, kteří jej respektují
  • mágové bohatnou z námořního obchodu podobně jako kupecké spolky, jelikož na specifické magické zboží mají povolení pouze oni
  • členové Azurové věže zastávají nejrůznější funkce podle příslušnosti k jednotlivým frakcím ve spolku a na základě tohoto rozdělení probíhají i složité mocenské boje o postavení mezi mágy; jednotliví představitelé jsou voleni

Svatá inkvizice
 • aneb Svaté officium je mocná organizace na pomezí církevní a světské moci s širokými vyšetřovacími a útrpnými pravomocemi
 • nynějším vrchním inkvizitorem Svatého officia je sir Wistram, který je známý svou přísností, neoblomností a nevraživostí vůči mágům
 • pravomoce:
  • oficiálně se jedná o součást Církve Světla, ve své podstatě jde ale o plně samosprávnou organizaci, která je do jisté míry nezávislá dokonce i na rozhodnutí patriarchy, který zasahuje pouze v krajních případech při nejzávažnějších vyšetřováních
  • primární povinnost a pravomoc členů inkvizice se vztahuje k vyšetřování kacířství a vymýcení démonských, nemrtvých a jinak pokřivených stvoření; sekundárně se mohou zabývat i světskými přečiny, pokud jsou jim uloženy k přezkoumání nebo o případ některý z výše postavených inkvizitorů projeví zájem
  • čas od času jsou síly inkvizice využity i k preventivnímu přezkoumání výše postavených činitelů v zájmu ochrany království
  • struktura organizace je velice složitá a jednotlivé vyšetřovací a válečné skupiny jsou na sobě relativně nezávislé, takže mezi nimi není dokonalý přehled a občas může dojít ke třenici dvou skupin u jednoho případu
  • jádro uskupení tvoří titulární inkvizitoři, kteří mají na starost rozsáhlejší skupiny a zpravidla některého z pomocných inkvizitorů, kterému svěřují méně obtížné případy a jeho práci posuzují
  • výše postavení členové se těší takřka neprolomitelné imunitě, která může být narušena pouze jejich vyloučením z inkvizičních řad
  • výše postavení inkvizitoři mohou udělovat speciální povolení pro držení a manipulaci nebezpečných a zakázaných předmětů; trvale má tyto pravomoce pouze Azurová věž, která má s Inkvizicí v této věci uzavřenu písemnou dohodu
 • hlavní sídlo:
  • církevní budovy ve Středním městě karathském
 • vnímání veřejnosti:
  • inkvizitoři se u většiny obyvatelstva těší až posvátné úctě a bázni; u těch, kteří víře v Bílou dvojici příliš nehodlují, jde spíše o strach a obezřetnost
  • veřejně se ví, že vztahy mezi Inkvizicí a Rytíři Úsvitu nejsou příliš vřelé a občas dochází i k viditelným neshodám
  • vztah některých inkvizitorů k mágům je natolik vyhrocený, že zlé jazyky mluví o tom, že by je nejspíše raději viděli páleny na hranici jako kacíře; jsou však mezi nimi i tací, kteří s mágy vycházejí velmi dobře a jejich případnou práci zaštiťují před zákonem
  • mezi členy inkvizice se najdou i skupiny zaměřené především na boj s démony a podobnými stvůrami; tyto družiny se většinou nezapojují do vyšetřování
  • k úřadu inkvizitora se váže alespoň nejnižší šlechtický titul a proto se toto postavení uděluje buď za odměnu nebo častěji jako služba synům šlechtice, kteří nejsou první v pořadí v dědické linii

Rytíři Úsvitu
 • ocelová pěst kultu Světla, řád rytířů, který následuje dávnou tradici Ochránců Světla a je nedílnou součástí vojenské moci království
 • velmistrem Rytířů Úsvitu je už po dlouho dobu sir Vitus Ordonis, známý pro svou spravedlivost a rozhodnost, ve které si nezadal s bývalým vrchním inkvizitorem Lacarantem
 • pravomoce:
  • vazba Rytířů Úsvitu na vedení Církve Světla je velmi úzká a dochází tak často k řádné spolupráci i s Milosrdnými služebníky Juany, hlavně v případě válečného stavu nebo konání rytířských výprav
  • rytíři tvořili dlouhodobě nejdůležitější součást karathské branné moci společně s ostrožskou sotní Železné pěsti, velmi často se ujímají přímého velení nad celou armádou i skupinami se speciálními úkoly
  • rytíři mají, podobně jako inkvizice, vyšetřovací i útrpnou pravomoc, ale ta se vztahuje především na jejich vlastní území, tedy pevnosti a jejich přilehlé pozemky; jednodušší světské i církevní záležitosti mohou představitelé rytířů (s vyšší hodností) řešit i mimo své pozemky, pokud není přítomen nikdo povolanější
  • struktura řádu není úplně jednoduchá, ale je velmi přísně rozvržena tak, aby v ní měl každý své jasně vytyčené místo; podrobnější informace o struktuře řádu naleznete zde
  • imunita vyšších členů řádu je velmi podobná, jakou mají inkvizitoři; právo soudit rytíře řádu Úsvitu má většinou pouze koncilium řádu a pouze oni jej mohou předat spravedlnosti inkviziční či světské, což se ale nikdy nestává
  • oblast okolo petronické pevnosti, hlavního sídla řádu, ve skutečnosti není součástí království, ale patří přímo Rytířům Úsvitu, proto zde také platí jejich práva
  • člen tohoto řádu nemůže být součástí žádné jiné gildy
 • hlavní sídlo:
  • pevnost Petronika
 • vnímání veřejnosti:
  • rytíři tohoto řádu představují symbol cti, spravedlnosti, pomoci potřebným a ničení zla; většina obyvatelstva je vnímá právě takto a díky tomu se těší uznání a hlavně mezi dětmi také velkému obdivu
  • veřejně se ví, že vztahy mezi Inkvizicí a Rytíři Úsvitu nejsou příliš vřelé a občas dochází i k viditelným neshodám
  • někteří z rytířů se velmi proslavili při výpravách do Podtemna a bojích o Bhardrill a získali si tak v různé míře bohatství a vlastní malá panství, časem by mohli vytvořit základ nové bojové šlechty
  • do řádu jsou často přijímáni synové z větších i menších šlechtických rodů a jako panoši se postupně vypracovávají a sbírají válečné zkušenosti
  • vstup do řádu za zásluhy je považován za velkou čest a váže se k němu samozřejmě i zisk nižšího šlechtického titulu

Kupecká gilda
 • organizace určující v podstatě všechny důležité obchodní záležitosti v království
 • členská základna je tvořena především elitou šlechty a bohatého měšťanstva
 • pravomoce:
  • vedení gildy rozhoduje nejen o nejpodstatnějších obchodních transakcích, ale kontroluje také samotný provoz obchodu - stará se o ochranu kupeckých karavan a lodí, atd.
  • na základě vzájemných dohod a smluv mezi členy určuje cech ceny v podstatě všech základních komodit, které se v království dají prodat či zakoupit
  • cechovní sněm taktéž vydává povolení a cla pro potulné kupce z cizích krajů a stanovují výši poplatku, který je nutno zaplatit za otevření krámku či stánku ve městě
  • cech není příliš strukturován a nejdůležitější slovo v něm logicky mají ti nejmajetnější spolu s představiteli vysoké šlechty; mezi všemi znatelně vyčnívá hrabě Taberna a to jak hodností, tak bohatstvím, kterým oplývá
  • ve vlastnictví členů cechu je valná většina lodí, povozů a také domů v Dolním městě karathském, které často pronajímá chudším členům či cizincům
  • cechovní majetek je, díky blízkému napojení na království i město, pod přímou ochranou Karathské stráže
 • hlavní sídlo:
  • prostory v horním patře obchodní baziliky v Dolním městě karathském
 • vnímání veřejnosti:
  • cech jako celek na veřejnosti často nevystupuje a jeho členové mají jeden o druhého své vlastní zájmy, mezi obyčejnými lidmi o něm tedy žádné velké ponětí není; někteří jej zaměňují s honorací jako takovou, jiní dokonce se správními orgány, jako je kupříkladu královská rada
  • běžné záležitosti, jako je pronájem stánku na trhu či vydávání povolení, řeší úředníci ve službách cechu, kteří o mocenské hře bohatých nadřízených mají jen velmi kusé informace
  • cech do svých služeb pravidelně najímá žoldáky a jinou chamraď, která má zabezpečit hladký průběh obchodu
  • největší slovo v cechu má podle mnoha zkazek hrabě Taberna, zlé jazyky tvrdí, že ve skutečnosti jej doslova ovládá a bez jeho souhlasu ve věci obchodu necinkne ani grešle

Patriarcha Církve Světla
 • jeho eminence Aristarchus Povznesený, čestný člen královské rady a svrchovaná hlava církevní moci
 • pravomoce:
  • má rozhodující postavení při jednání Svatého koncilia a má právo vetovat (zamítnout) jakýkoli návrh, který podá jiný člen církevní rady (včetně představitelů Inkvizice a Rytířů Úsvitu); taktéž církevní sněmy svolává
  • je důležitým členem královské rady a má právo se účastnit i zasedání rady městské, ač to nečiní příliš často
  • ve věcech církve formálně nepodléhá králi, jelikož se jedná o samostatnou organizaci s vlastními řády a zákony; fakticky je však (stejně jako celá Církev) s královstvím svázán a ve valné většině rozhodnutí je ovlivněn usnesením krále či královské rady
  • jmenuje a odvolává vrchního inkvizitora, arcidiakona Dei-Anangova chrámu, velekněžku Juaniných sester a velmistra Rytířů Úsvitu; zpravidla se tak děje po smrti či odchodu předchozího vykonavatele úřadu, jen velmi výjimečně dochází k "násilnému" odvolání činitele z některé z těchto pozic a to při výrazném pochybení či zneužití moci proti království a církvi - v takovém případě téměř výlučně dojde k dohodě s králem i radou a teprve poté je využito odvolávacího práva
  • má právo schvalovat a rušit sváteční dny a navrhovat význačné nebožtíky ke svatořečení
  • je správcem listin zavazující Církev vznešeného Světla ke spojenectví s královstvím karathským a zodpovídá ze jejich dodržování ze strany církve (ze strany království zodpovídá naopak král)
 • hlavní sídlo:
  • katedrála Bílá dvojice
 • vnímání veřejnosti:
  • patriarcha je všeobecně považován za dobrého, vznešeného a moudrého, velká část obyvatelstva jej považuje za nejvyššího zástupce božské moci v Redaan-Teru a podle toho o něm i mluví - tedy nejčastěji s úctou, pokorou a obdivem
  • na veřejnosti se neukazuje příliš často a to zřejmě nejen kvůli svému pokročilému stáří; možnost ho vidět mají karatští o významných svátcích, při královských a říšských pohřbech význačných osobností a dalších výjimečných příležistostech
  • vzhledem k tomu, že není součástí žádné z podorganizací Církve Světla, nepřijde na něj řeč tak často, jako třeba na velmistra Rytířů Úsvitu či vrchního inkvizitora, kteří se čas od času veřejně vyjadřují k politické a sociální situaci v království; patriarcha má ve zvyku řešit závažné problémy spíše vklidu a niterně
  • Aristarchos má již hodně přes 100 let a dlouhý život mu zřejmě zajišťuje příměs elfské krve, velice střídmý přístup k životu a snad i jeho neoblomná víra v dobré bohy; nosí dlouhý sněhově bílý plnovous sahající mu až skoro k ploskám nohou

Zatím jsou zde uvedeni pouze ti, kteří mají v rukou skutečně zásadní moc a jejich činnost je v království patrná téměř každodenně nebo by se bez jejich existence ani neobešlo. Samozřejmě se vyskytují i další instituce a osobnosti, které se podílejí na utváření světa, ale jejich důležitost či všeobecná známost je už o něco menší. Pro takové bude vytvořen 3. oddíl, který bude doplněn později.

_________________
Celý svět je jeviště
a všichni lidé na něm jenom herci...

(William Shakespeare)


Top
Reply with quote  

Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 1 hour [ DST ]Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits