Reálie světa

O reáliích

Reálie Thálie, neboli IC informace, jak lidé zběhlí v terminologii on-line RPG praví, obsahují běžně dostupné popisy a příběhy z prostředí ryze uvnitř našeho světa. Pro kvalitní, zajímavou hru je nutné se alespoň rámcově v reáliích orientovat, neboť kupříkladu jen těžko lze působit za postavu konzervativního elfa, hrdého na své tradice, když hráč nezná elfí tradice.

V této sekci však nenajdete pouze suché základní znalosti (o bozích, národech, dějepravě, zeměpravě...), ale obzvláště povídky, spisy, mýty, kroniky či historky stvořené "skutečnými" institucemi a postavami Thalie...někdy i těmi hráčskými. Mnoho z nich je v těch kterých oblastech považováno za elementární vzdělání, proto by se ponejvíce hráči inteligentních postav měli ve světě vyznat, aby dokázali věrně hrát a komunikovat. Velice důležité pro vytvoření si souvislostí jsou například Časová přímka, Panteon bohů, Zeměpis a Národy, některé Pověsti a Zkazky... Jde zkrátka celkově o texty, kteréžto vykreslují Thalii. Doufáme, že četba bude poutavá i poučná a že, jakmile se do ní ponoříte, rozhodně odhodíte všechny ostatní fantasy knížky do kouta. *admin poťouchle mrkne*

Stejně tak by výše měla postupně růsti rubrika novinek Ze světa, jež shrnuje současné dění a je aktualizována podle významných událostí, hýbajících dějinami či třeba jen ústy místních vesnických drben. Bude sloužit k snadnějšímu přehledu hráčů o tom, co všechno mohou právě teď jejich postavy zaslechnout. Obšírnější zprávy jsou psány v IC novinkách na fóru.

PS. Pokud by někoho zaujala tato psaná tvorba natolik, že by chtěl svou vlastní klávesnicí přispět k rozvoji Thalie, nechť se, prosíme, obrátí na někoho z Kronikářů či DM.


Ze světa

podzim 1563 - Z noční oblohy zmizelo souhvězdí Elfí tanečnice, zbytek světa si toho možná ani nevšiml, ale Lothianil to berou smrtelně vážně.Vykladači znamení se sice nedokáží shodnout na přesné interpretaci, ale na jedné věci se přeci jen všichni shodnou. Světu, potažmo elfům z Měsíčního jezera, hrozí nebývalé nebezpečí. Rada starších rozhodla, že se Alwariel uzavře světu, dokud nebezpečí nepomine a nebo dokud nedokáží vypátrat původce blížící se zkázy. 

1560 
– začátkem roku je unesena dcera barona Taberny – Luzie. Následuje řada bezpečnostních opatření a hledání pachatelů. Dojde k vraždě poručíka Edgara, jednoho z předních představitelů stráže v Karathě, a je obviněn měšťan Goran. Právě ten poté pomůže s nalezením Luzie Tabernové a odhalení zrádců v řadách stráže, kteří se na spiknutí podíleli.

14.12.1557 
byl s pomocí dobrých bohů korunován králem Karathským Vojtěch I., z rodu Lambertů. Ať žije král! 

zima roku 1556 
– Nalezen následník trůnu. Toto oznámení se šíří královstvím bleskovou rychlostí, od osady k osadě, od Karathy až po tu nejzapadlejší vísku. Na radnici v Karathě visí oznámení, které podepsali zástupci předních rodů. Následující měsíce se nesou v duchu očekávání nad tím, kdy bude král korunován a představen lidu.

rok 1556 
– Dochází k veřejné výzvě v otázce nalezení dědice trůnu. Král Doriel zemřel před svatbou a nezanechal tak potomky. Jiné rody vůči sobě nemají natolik zásadní rozdíly, aby některý jejich zástupce usedl na trůn. Hledá se tedy následník, který by měl na trůn vhodnější nárok.

září 1555 až leden 1556 
– Po smrti krále Doriela se sešli zástupci rodu Tabernů, Equitasů a Isilanů. Společně se shodují na krocích k udržení klidu v království a postup v jednání s nevěstou krále Doriela. Tyto měsíce jsou velice klidné, nedochází k nepokojům, ani jiným mimořádným událostem. V lednu 1556 je pohřben král Doriel a následuje držení smutku.

srpen 1555 
– Král Doriel se vydává do Dorenského hvozdu na lov záhadné bílé laně. Zde stráví většinu měsíce, avšak nakonc na lovu umírá v nešťastné nehodě. Království se halí do smutku.

září 1551 
– Koná se turnaj v Karathské aréně, kterého se zúčastní řada místních dobrodruhů. Výhercem turnaje se nakonec stává majitel místního hostince Goran Grym.

jaro 1551 
– Zároveň se v průběhu prvních měsíců roku chystá výprava průzkumné lodi Šíp s podporou Karathské akademie. Výprava nedopadne až tak úspěšně, neboť loď ztroskotá a zemře tak většina účastníků. Naštěstí se však řadě dobrodruhů povede přežít, shromáždit zajímavé informace na tajuplném ostrově, spolu s nimi i různorodé cennosti a několik artefaktů a následně se navrátit se do Karathy.

27. března 1551
 – V Ivory umírá zeman Václav obklopen svojí početnou rodinou. Obyvatelé Ivory i království vyjadřují veřejně smutek nad ztrátou tohoto oblíbeného šlechtice.

25. února 1551 
– V klášteru Milosrdných sester umírá sir Wistram. Dle abatyše Adriany tak opouští řád jistý klid a stabilita, kterou sir Wistram na svém postě udržoval. V hostincích však zaznívají o něco nadšenější (a nevhodné) reakce ohledně jeho smrti.

20. února 1551 
– V Nových Varech je otevřen místní hostinec a koná se velká slavnost pro tamější obyvatele a hosty z celého království. Zván je každý počestný člověk, který chce oslavovat 

léto 1549 k.l. 
- Do Karathy zavítalo poselství z elfího města Alwarielu. Poselstvo je ihned přijato a následně se celá elfí delegace utáboří za západní branou. Povídá se, že došlo k nějakému sporu mezi delegací a králem Dorielem. Následně se elfové vydávají do Krynských hor za nějakým úkolem s pomocí místních dobrodruhů.

září 1547 k.l. 
- Do údolí nedaleko Isilu přijíždí první karavany stavebního materiálu, objevují se zde stavitelé a obyvatelé původních Radarikových Varů. Začíná výstavba vesnice vedená armálem Kieranem Ardianem, toho času pobočník Radarika mladšího, s podporou měšťanů Emeraldových a spolku Stříbrného fénixe.

léto a podzim 1546 k.l. 
- Sir Wistram, po dlouhá léta vrchní inkvizitor Svatého Officia, je obviněn členy Salva Guardia. Tato nejvznešenější organizace tak zavdala ke svolání nejvyššího inkvizičního tribunálu. Ten následně sira Wistrama skutečně zbavil funkce.

léto 1546 k.l. 
- Proslýchá se, že by mělo dojít k obnově osady Radarikovy Vary, která ležela u Isilu, avšak byla před několika lety zničena útoky obrů a dalších horských ras. Inicitivu mají řídit zástupci několika různých skupin.

jaro 1546 k.l. 
- Baron Taberna je zdánlivě zabit Hayidashem. Zpráva se rozšíří rychleji než požár v lese. Avšak nakonec se ukáže, že baron Taberna přežil, byť to nejspíše bylo jen o vlásek. V nastalém zmatku propuknou ve městě nepokoje, avšak stráži se povede je vesměs poklidně uklidnit. V dalších týdnech do města přijíždí zástupci šlechty.

zima 1545 k.l. 
- V Karathě se koná ples, kterého se účastní několik význačných osobností města, i zástupci z řad šlechty. Dary z plesu jdou na účet místního sirotčince, který obdržel ve finále velmi štědrý obnos.

jaro 1545 k.l. 
- V Karathě se na domech barona Taberny objevují četné pohoršující nápisy od tajuplného Hayidashe. Tyto provokace vzbudí velkou pozornost, avšak nevzejde z nich nic víc, než bouřlivé debaty u piva.

přelom roku 1544 a 1545 k.l. 
- V Kel-A-Hazru v průběhu několika týdnů zvíří dění místní drowové. Zprvu se mluví o jejich spojenectví s duergary a možné invazi do města, o několik týdnů se začnou mnozí drowové, kteří ve městě dlouhodobě žijí, přidávat ke Kultu ohně. Z obojího vznikají zanícené debaty, ale zdá se, že drowové dodržují tradice a s nimi dodržené kroky k přijetí do Kultu ohně. Celé události završí příjezd jedné z význačných drowských kněžek, která se usídlí v místní ambasádě národů podtemna.

říjen 1544 k.l. 
- U královského dvora došlo ke skandálu, když skupina trpasličích obchodníků žádala proplacení drahocenných šperků, které si objednal král Doriel. Průběh hádky je popisován různě, avšak došlo k vyhnání trpaslíků od dvora, byli na den uvězněni a poté opustili Karatahu směrem k Drahonicím.

září 1543 k.l. 
– Z Targothu přichází velká novina o vraždě dona Miquela Bolccana. Jednalo se o největšího věřitele Karathy. Vraždu měl schápat jeden z jeho mužů, či možná najatý vrah některým z jeho soupeřů z Kupecké rady Targothu. Don Bolccano umírá bez dědiců a tím se Karatha osvobozuje od velké části svých dluhů vůči Targothu. 

červen 1543 k.l. - Cech poctivého řemesla, získává v Karathe privilegium a stanovuje minimální ceny řemeslných výrobků nejvyšší kvality. 

1540 k.l. - V Karathe se koná velkolepý inkviziční tribunál, při kterém je Ctihodný Walrond za svá pochybení při procesu s čarodějnicí, odsouzen ke ztrátě veškerých majetků, titulů světských i církevních, a k muru strictu, čili doživotnímu zazdění v klášterní cele. Velká církevní událost podpořila zbožnost, ale i kupčení s ostatky a přivedla do města kazatele, horující proti lichvě a bohatství.

1539 k.l. - Při upalování kacířky se přímo v srdci Karathy zjevil strašlivý démon, který rozpoutal masakr. Hrůzný konec už tak dramatický proces, při kterém se čarodějnici nejprve podařilo s pomocí svého milence, rytíře Alistera uprchnout z žaláře, proslavil a celá událost se stala oblíbeným námětem básní, balad i divadelních her.  

leden 1538 k.l. - Král Doriel Karathský vydává dekret zavádějící v celém království vyšší zdanění gnómů činící pětinu jakéhokoliv výdělku navrch k běžným daním. V Karathe sílí protignómské nálady, někteří gnómové město ve strachu z pognómů opouští.

léto 1537 k.l. - diplomatická roztržka mezi poselstvem elfího krále Doriela I. Karathského a nordrim z Khar-Durnu negativně poznamenává další vztahy elfů a trpaslíků v Karathském království. Má nečekaně krvavou dohru, když je elfí poselstvo v horách zmasakrováno a někteří z elfů obviňují trpaslíky. 

jaro 1537 k.l.
- Novým knížetem trpaslíků byl zvolen Grór Bronzová brada. Desítky let trvající rozkol, který nastal po smrti krále Hagrima je konečně u konce a nordrim po celém Redaan-Teru oslavují. Z blízkých i vzdálených krajů putují do Khar-Durnu poselstva obtěžkána dary.

zima 1536 k.l.  
- Krutá zima, poznamenaná útoky obrů z Alansijských hor. Mnoho salaší je vydrancováno, ves Radarikovy Vary je vypálena a samotná pevnost Isil se ocitá v obležení. Patovou situaci zvrátila výprava rytíře Johanesse Alderinga, podpořená nordrim z Kameného vousu, která se z Pustých Vrchovin po dlouhých bojích probila až k Isilu. Boje kolem Isilu poté pokračovaly celé jaro a ukončilo je až několik letních trestných tažení, po kterých se přeživší obři stáhli zpět do hor. 

1533 - 1536 k.l. 
- Sir Hildeburg buduje pevnost, která jež má strážit Karathské pobřeží a obchodní cesty. Bohulibá snaha je rázně ukončena nečekaným útokem pirátů. Rozestavěná pevnost Hildeburg je těžce poničena a Sir Hildeburg s přeživšími spěšně odcestoval do jižní Tiri.

1535 k.l. 
- Nový lord kancléř, hrabě Julius Taberna,  se i s početným ozbrojeným doprovodem, služebnictvem a majetkem stěhuje do bývalých držav zrádných Canisů, panství Drahonice a pevnosti Mauelle. Drahonice zažívají nebývalý rozvoj.

1531 - 1532 k.l.
- rozpuštění gardy zesnulého kancléře provází řada násilností a některé jednotky gardistů se uchylují k přepadům a rabování. Zasahuje proti nim Karathská pěchota, posílená o nově naverbované rekruty z Dorielovo armády.

zima 1530 k.l.
- V Karathském království se šíří znepokojivé zprávy o přítomnosti temných v Kel A Hazru. Během následujících let se ukazuje, že otrokářům z podtemna se podařilo uzavřít s šejchy Kel A Hazru dohody, které vedou k faktické toleranci vyslanců a obchodníků z podtemna v pouštním městě. 

Říjen roku 1530 k.l.
- Lord kancléř Ambit zemřel a přenechal tak trůn svému následníkovi, králi Dorielovi I. Karathskému.

Červenec až září roku 1530 k.l. - Otevřená válka mezi Povrchem a Podtemnem, která přes počáteční ztráty karathských vyústila ve zničení pevnosti Bhardrill a zatlačení drowů zpět pod zem. Přeživší ze zúčastněných mluví dokonce o portálu, který vedl až do středu bájného drowského města hluboko pod Povrchem. Tam také zaznamenaly voje království největší ztráty a před strašlivými dridery musely uprchnout portálem zpět.

1527 - 1530 k.l. - Povrch i Podtemno se připravuje na nevyhnutelnou válku. Vojáci, dobrovolníci, kněží i druidové shromažďují veškeré síly a stejně činí i mocné rody v temných koutech podzemních měst.

Leden roku 1527 k.l. - Početný oddíl drowů zaútočil na radnici a Azurovou věž v Karathě a způsobil smrt většiny přítomných radních, mágů i stráží. Kde se uprostřed města vzal, se bylo možné pouze domnívat. Obě budovy byly při útoku značně poničeny a po království začaly kolovat zvěsti o otevřené válce s Podtemnem.

Prosinec roku 1524 k.l. - Prastará opuštěná pevnost Bhardrill padla do područí drowů. Tato temná hradní struktura na hranici Prahvozdu a Karathského království byla odpradávna ověnčena strašlivými historkami o bájných nestvůrách uvnitř jejich zdí. Od této chvíle se však navíc skrývala pod černým mrakem věčné tmy, který chránil její nové obyvatele před paprsky slunce.

Srpen roku 1524 k.l. - Během Druhé svaté výpravy do Podtemna byl nalezen bájný artefakt známý jako Dei-Anangův kalich. Jeho objevitelem se stal novopečený Rytíř Úsvitu, Doriel Alwarielský. Následně byl lordem kancléřem Ambitem Harkem jmenován následníkem trůnu Karathského, jakožto vyvolený Bílé dvojice a princ Doriel Karathský.

Červen roku 1524 k.l. - Byl dopaden půlork Gorakh, běsnící stvoření posedlé Gordulem a vůdce mordýřské bandy ze Zelených vršků v jedné osobě. Za zničení jeho tlupy byl Rytíři Úsvitu vyznamenán trpasličí klan Argul Tarag.

Září roku 1523 k.l. - První svatá výprava do Podtemna vedená sirem Bernardem Udatným zaznamenala jen částečný úspěch. Podařilo se sice osvobodit několik otroků zajatých při vypálení Tartenu, ale sám velitel výpravy přišel o život na následky zápasu s šampiónem Xi'Aniny chrámové gardy a celé vojsko Povrchu mělo četné ztráty. Hrdinnou vytrvalostí se zde vyznamenal sir Josef Hildeburg, když pomohl zastavit protiútok temných sil.

Září roku 1522 k.l. - Princ Doriel slavnostně přísahá věrnost Církvi světla, před zraky lidu karathského.

Duben roku 1521 k.l. - Hornická osada Tarten byla vypálena drowy.

Jaro 1520 k.l. - Boje o Zelené vršky s orky a skřety. Slavné vítězství prince Doriela, který přijel Karathským na pomoc.

Červenec 1514 k.l. - Po Podtemnu se šíří zvěst, že dlouho hledaný a zatracený faern byl svým vlastním klanem polapen a dovlečen do Olath. Proslýchá se, že jej klan Olath zaživa rozkrájel na maso pro otroky.

Duben 1514 k.l. - V království byl dopaden legendární Sekerník, nejhledanější zločinec a spřeženec Temnoty

Duben 1513 k.l. - Stříbrné moře zasáhla dlouho nevídaná bouře. Hovoří se o potopených bárkách, které měly jít dnu i se svou posádkou. Takový osud málem postihl i proslulou Stříbrnou královnu, jejíž kapitán Thuikan, nový miláček bohů, řádění živlů přežil a navíc se mu díky hrdinství podařilo zachránit i zbývající členy posádky, včetně pasažerů.

6. 9. 1511 k.l. - Rebelie v Karathském království je u konce! Pan Radarik z Isilu složil zbraně a opřísáhl věrnost Ambitovi, čerstvě jmenovanému říšským správcem. Jako projev dobré vůle byli všichni povstalci kromě vůdců odboje, Jindřicha Flaxia a baronky Canisové, omilostněni a vyzváni, aby se navrátili do svých domovů. Správce Ambit je lidem veleben za konečné uzavření míru.

20. 8. 1511 k.l. - Nedaleko od královského města Karathy se odehrála skrytá bitva Dobra se Zlem. Skupina rebelů z Isilu odhalila úkryt, kam zlověstný černý kočár svážel své oběti. Byla jím prý hrobka dávno mrvého krále Lamberta I.! Nemrtvý krutovládce by však průzkumníky hravě smetl...kdyby se na scéně nezjevil hrdina naší doby, sám hrabě Lacarant. Lich svého vzdáleného potomka Lacaranta sice proklál, ovšem tento akt způsobil i Lambertův pád. Všichni zajatci tak mohli být osvobozeni a temný Lambertův rituál zhacen.

Jenže svět tak ztratil jednu legendu. Navlékne se Karathské království do smutečních barev, nebo lord kancléř Ambit o přínosu svého soka Lacaranta k záchraně země donutí mlčet? Bude odkaz zapomenut? To odhalí čas.

 

Srpen 1511 k.l. - V Podtemnu se šušká o nalezení starobylých dokumentů drowího původu. Jejich klíčová část je však dále skryta v dalekých chodbách, opatřených magickou ochranou.

Březen 1511 k.l. - Občanská válka v Karathském království se chýlí ke konci. Podle zvěstí isilští rebelové zahájili vyjednávání s centrální vládou lorda kancléře Ambita. Země je však stále neklidná. A a by strastí nebylo málo, v okolí Karathy se hovoří o zjevení černého kočáru, který unáší usedlíky i poutníky.

Léta 1502 - 1511 k.l. - Vzhledem k zaměstnanosti vrchního karathského knihovníka a obětování hlavního drowího písaře velekněžkou, jsou politické zprávy z tohoto období jen kusé. Zajisté však někdo jednou nahlédne do archivů a rád je zkompletuje.

26. 8. 1502 k.l. - Příměří je u konce. Karathská říše vyhlásila válku Hag Graru a všem jeho zločincům! Jako důvody jsou udávány spolčování s Podtemnem, veřejné praktikování temných a krvavých obřadů, vojenská blokáda severní námořní cesty i poskytování útočiště nepoučitelné Berserkově bandě. Lidé a jejich spojenci provádějí rozsáhlé přesuny ozbrojených sil, zpravidla mají silnou podporu obyvatelstva.L

Léto 1497 k.l. - Dorenský hvozd a okolí Ivory jsou intenzivně terorizovány zločincem s planoucí sekerou - Berserkem. Ku svým zvráceným útokům si bere mnohé zbabělé komplice, podle svědků někteří dokonce pocházejí z hlubin Podtemna! Stále není radno v noci cestovat mimo zabezpečené obce a přes vyhlášené pátrání a zákroky Ochárnců Světla i námezdních dobrodruhů se zdá, že ještě dlouho radno nebude.

Zima 1496 k.l. - Karathské království bylo ohroženo zhoubou démonů, kteří se skrze slabost některých lidí prodrali v nebývalé síle do naší sféry. Nebezpečí bylo zažehnáno až v centru samotného královského města Karatha, kdy Ochránci Světla s pomocí vojsk spojeneckých národů a skupinky cestovatelů uzavřeli portál do neznáma.

Mapa světa Thalie